İçeriğe geç
200₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
200₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BEYANI

Tümtech Yönetim Danışmanlığı ve Dış Ticaret A.Ş. ("Tümtech”), kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK”) uygun olarak işlenmesine önem atfetmekteyiz. Veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak KVKK madde 10’dan doğan bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları dikkatinize sunarız.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları


Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Tümtech tarafından:
·Tümtech’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi (Tümtech’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicilere/kullanıcılara karşı olan kanuni yükümlülükleri)
·Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,
·Tümtech ile aranızda bir sözleşmesel ilişkinin kurulması ve bu sözleşmesel ilişki kapsamında Tümtech’in yükümlülüklerinin ifası veya
·Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.
 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz işe alım süreci, iş sözleşmelerinin icrası ve/veya şirket işlerinin gereken şekilde sevk ve icrası için gerekli olduğu hallerde; Tümtech tarafından diğer çalışanlara, yurt içindeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, bu verileriniz yurt içinde bulunan serverlara/ programlara aktarılabilecektir.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


Kişisel verileriniz, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda (www.pethepsi.com'da bulunan kullanıcı formu aracılığıyla veya ilgili internet sitesini ziyaret etmeniz esnasında) yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Tümtech’in akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması


Kişisel verilerinizin, hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak adına Tümtech bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi Tümtech’e başvurarak aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir ;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak için, Tümtech’in Göztepe Mahallesi 2384 Sokak Abdullah Bey İş Merkezi Bina No:16/21 Kat:3 Bağcılar-İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak bildirimde bulunabilirsiniz.

KVKK MUVAFAKATNAME

İşbu Muvafakatname’de kullanılan; “Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri” KVKK m. 6’da tanımlandığı üzere kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder,

 “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder,

“İlgili Kişi” Taraflar’ın bağlı şirketleri/iştiraklerinin ticari ilişki içinde bulunduğu üçüncü kişileri, çalışanları, ortakları, müşterileri, ziyaretçileri, bu sayılan kişilerin çalışanları vb. kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

“Silme” 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder,

“Yok Etme” 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder,

“Anonim Hale Getirme” 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek  kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade eder,

“VERBİS” Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ni ifade eder,

 “Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.